top of page
Regulamin Wydarzenia
Specjaliści Specjalistom 2024, Kraków, 18-19.06.2024

 

Uzupełnienie formularza jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych, do tworzenia listy uczestników konferencji i kontaktu z nimi w sprawie Wydarzenia, jak i kolejnych wydarzeń w cyklu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.). 

Wypełnienie i przesłanie formularza traktujemy również jako akceptację regulaminu:

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza z danymi uczestnika zamieszczonego na stronie https://www.rexan.pl/specjalisci2024 oraz terminowe dokonanie opłat (w przeciągu 7 dni od przesłania formularza).

2. O uczestnictwie decyduje kolejność dokonania poprawnego  zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników.

 

3. Agencja Rexan (organizator techniczny wydarzenia) wysyła natychmiastowo, drogą mailową, potwierdzenie wstępnej rezerwacji. W ciągu najdalej 10 dni  roboczych od otrzymania wpłaty, uczestnik otrzyma również potwierdzenie uczestnictwa.

4. Wiadomość potwierdzająca rezerwację zawiera  szczegóły dotyczące dokonania opłat. W przypadku braku uiszczenia opłaty, zgłoszenie uczestnictwa zostaje anulowane.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 14 dni przed terminem wydarzenia, wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto płatnika. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni - zwrot opłat nie jest przewidywany. Organizatorzy umożliwiają uczestnictwo zmiennika  zgłoszonego przez osobę rezygnującą. Rozliczenia odbywają się pomiędzy zainteresowanymi osobami.

6. Każdemu uczestnikowi konferencji przysługuje prawo reklamacji przesłanej do biura Agencji Rexan Anna Santorek (w formie pisemnej listem poleconym), adres: Majdańska 5/85, 04-088 Warszawa, do 14 dni po odbytej konferencji lub szkoleniu. Ze względu na specyfikę usług regulamin reklamacji będzie ustalany szczegółowo pod dane wydarzenie.

7. Informacja o rezygnacji  wraz z numerem rachunku do zwrotu kwoty musi być  zgłoszona w formie mailowej na adres: wiktoria@rexan.pl. Zwroty  następują do 30 dni od dnia zakończenia konferencji.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Agencja Rexan Anna Santorek, Ul. Majdańska 5/85, 04-088 Warszawa („Administrator”).

 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: wiktoria@rexan.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury lub przyjęcia zgłoszenia na uczestnictwo w konferencji w której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prawa do swojego wizerunku na poczet udokumentowania wydarzenia przez Administratora oraz stworzenia materiałów promocyjnych.

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia na konferencję.

Powered by REXAN

bottom of page