Specjaliści Specjalistom - Trzecia Międzynarodowa Konferencja Lekarzy Weterynarii-Specjalistów Chorób Świń
Antybiotykoterapia w świetle nowych regulacji UE,
ASF oraz efektywna produkcja dużych grup prosiąt -
wyzwanie dla lekarzy - specjalistów chorób świń

Data

21-22.06.2022

Miejsce

Hotel Metropolo by Golden Tulip

(ul. Orzechowa 11, Kraków)

Koszt

350 zł + VAT

(430,50 zł brutto)

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy – Specjaliści Chorób Świń oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na III międzynarodową konferencję hyopatologiczną do Krakowa - miasta, w którym od 10 lat funkcjonuje Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR (UCMW UJ-UR), utworzone przez dwie uczelnie – Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy. Warto wspomnieć, że w tym roku – w marcu – opuścił mury Centrum już piąty rocznik lekarzy weterynarii. UCMW jest głównym organizatorem konferencji.

Poprzednie dwa spotkania w Krakowie (2019 i 2021) cieszyły się dużym zainteresowaniem lekarzy weterynarii – specjalistów chorób świń. Można stwierdzić, że przeniesienie miejsca konferencji z Puław – gdzie miały miejsce 24 edycje – do Krakowa spotkało się z dużą aprobatą uczestników.

 

Zauważamy, że coraz większy odsetek Koleżanek i Kolegów przekonuje się do prezentowanego przez organizatorów, od wielu lat, poglądu mówiącego o tym, że bycie specjalistą chorób świń nie ogranicza się wyłącznie do klasycznej wiedzy weterynaryjnej, ale obejmuje także organizację i zarządzanie produkcją, w tym przede wszystkim optymalne wykorzystanie potencjału rozrodczego loch, żywienie, genetykę etc.

 

Bez znajomości wymienionych powyżej zagadnień lekarz weterynarii nie ma możliwości prowadzenia właściwych działań w obszarze ochrony zdrowia i w ślad za tym producent świń nie ma szans na opłacalną, konkurencyjną w skali co najmniej Europy, produkcję prosiąt i tuczników.

 

Jesteśmy przekonani, że wszyscy specjaliści zdają sobie sprawę z konieczności nadążania za postępem, który ma miejsce we wszystkich dziedzinach naszego życia, w tym w weterynarii  i koniecznością wdrażania do praktycznego stosowania nowych, coraz lepszych rozwiązań.

 

Niestety, w okresie ostatnich kilku lat z powodu ASF i niskiej opłacalności produkcji liczba gospodarstw zajmujących się chowem trzody chlewnej zmniejszyła się istotnie. Dzisiaj mamy ich w Polsce mniej niż 70 000,  kiedyś (20 lat temu) było 800 000. W konsekwencji wyraźnie ograniczył się  rynek pracy dla lekarzy weterynarii – specjalistów chorób świń.  Zmienił się również profil produkcji tuczników, niestety prawie 50% z nich odchowywanych jest w tuczarniach, co dodatkowo niekorzystnie wpłynęło na zakres usług lekarsko-weterynaryjnych.

Biorąc pod uwagę sytuację w innych krajach europejskich można mieć nadzieję, że najgorsze mamy już za sobą, a kolejne lata cechować się będą dynamiczną odbudową krajowego stada loch.

Pamiętając o tym, że główną przyczyną gwałtownego spadku liczby loch poza ASF jest średnio niska efektywność chowu świń, III Konferencja w Krakowie poświęcona będzie zwróceniu uwagi na możliwości poprawy istniejącej sytuacji.

 

Nowym problemem, z którym musimy się jak najszybciej zmierzyć jest konieczność istotnego ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji trzody chlewnej. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów Europy, w którym zużycie antybiotyków na jednostkę wyprodukowanej masy mięsnej nie spada, a wręcz rośnie. Z tego powodu zagadnieniu temu poświęcimy w Krakowie stosunkowo dużo czasu.

 

Jak zawsze, od ponad ćwierćwiecza,  zaprosiliśmy do udziału w konferencji wybitnych naukowców oraz praktyków z Europy - z krajów chrakteryzujących się szczególnie efektywną produkcją interesującego nas gatunku zwierząt. Większość z tych, którzy prezentować będą swoje poglądy także w ramach dwóch sesji okrągłego stołu, to Koleżanki i Koledzy - uznani w naszym środowisku - specjaliści chorób świń.

 

Konferencja może się odbyć w tej formule, która zapewne Państwa usatysfakcjonuje, przede wszystkim dzięki znacznej liczbie sponsorów, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy za wspaniałomyślność i szczodrość – mimo przejściowo, miejmy nadzieję, trudnych czasów.

 

Szczegóły dotyczące konferencji, w tym dane o sponsorach, znajdziecie Państwo na stronie, na której już jesteście.

 

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Krakowa, gdzie w profesjonalnie przygotowanym Centrum Kongresowym Hotelu Metropolo by Golden Tulip będziemy mogli nie tylko wysłuchać wykładów i dyskusji, ale także spotkać się osobiście, na co, w czasie trwającej ponad dwa lata epidemii COVID - 19, nie mieliśmy zbyt dużo okazji.

pejsak2.jpg

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

K. Tarasiuk .jpg

dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK
Dyrektor UCMW UJ-UR

Rejestracja

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza oraz opłacenie wpisowego w wysokości 350 zł + VAT (430,50 zł brutto)

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów transportu ani zakwaterowania. W przypadku braku możliwości zorganizowania konferencji w formie stacjonarnej (z powodów administracyjnych), Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. O ewentualnych zmianach zostaną Państwo poinformowani mailowo. Przysługuje Państwu wtedy możliwość rezygnacji (ze zwrotem całości kosztów).


Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać w przeciągu 7 dni od przesłania formularza na konto:

Agencja Rexan

ul. Majdańska 5/85, 04-088 Warszawa,

nr rachunku: 24 1020 1127 0000 1502 0243 8489.

W tytule wpłaty proszę wpisać:
„Specjaliści” oraz podać imię i nazwisko uczestnika.

Rejestracja jest aktywna do 22.05.2022 r. lub
do wyczerpania miejsc.

 


Zgłoszenia grupowe i nietypowe: wiktoria@rexan.pl.

Formularz rejestracyjny

Przesłanie formularza oznacza zgodę na Regulamin Wydarzenia.

Przesłano formularz.

Prosimy pamiętać o opłacie konferencyjnej.

 
 

Program Konferencji

1.06.2021  Wtorek

21.06.2022 Wtorek

9.00 – 9.15

Powitanie gości – Dyrektor UCMW dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK

Uroczyste otwarcie – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK

Sesja I
 
Nowe podejście do zwalczania chorób zakaźnych świń
Przewodniczący: dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK

9.15 – 9.45

Hans Nauwynck (Belgia) – Wpływ rasy świń i genotypu wirusa na interakcję
PCV2 z komórkami docelowymi (limfoblasty i monocyty); jak wyniki badań naukowych wykorzystać w praktyce?

9.45 – 10.15

Marcin Łukaszewicz (UWr) – Postbiotyki alternatywą dla antybiotyków?

10.15 – 10.45

Juhle-Marike Buch (Niemcy) – Poliserositis i poliartritis u prosiąt; przyczyny,
rozpoznawanie, profilaktyka

10.45 – 11.00

11.00 – 11.45

Dyskusja

Przerwa

W czasie przerwy oficjalne otwarcie wystawy

Sesja II
 
Efektywne zarządzanie produkcją dużych grup prosiąt
Przewodniczący: prof. dr hab. Roman Kołacz (UMK Toruń)

11.45 – 12.15

12.15 – 12.45

12.45 – 13.15

13.15 – 13.30

13.30 – 14.45

Said El Bohdidi (Hiszpania) – Jak Hiszpania osiągnęła efektywną produkcję prosiąt

Janusz Wojtczak (Poznań) – Punkty krytyczne w rytmicznej produkcji dużych
grup warchlaków

Rodrigo Otavio Silveira Silva (Brazylia) – Clostridium difficile – problem
teoretyczny czy praktyczny?

Dyskusja

Przerwa - lunch

Sesja III
 
Możliwości ograniczenia stosowania antybiotyków
Przewodniczący: dr hab. Zbigniew Arent, prof. URK

14.45 – 15.15

Artur Zalewski (One Health Consulting) – Implementacja nowych regulacji
dotyczących stosowania antybiotyków w wybranych krajach UE i w Polsce

15.15 – 15.45

15.45 – 16.15

16.15 – 16.45

16.45 – 17.00

17.00 – 18.15

20.00

Arunee Thanasarasakulpong (Wielka Brytania) – Zaawansowana bioasekuracja, efektywne mycie i dezynfekcja sposobem na zmniejszenie presji ze strony patogenów, i tym samym ograniczenie stosowania antybiotyków

Friederike Schmelz (Niemcy) – Najnowsze dane dotyczące kontroli biegunek
u prosiąt ssących

Daniel Korniewicz (Kiszkowo) – Żywienie jako czynnik wspierający ograniczanie użycia antybiotyków u świń

Dyskusja

Panel dyskusyjny: Sposoby i narzędzia wykorzystywane w celu ograniczenia
stosowania antybiotyków w chowie świń

Eksperci: P. Lewkowicz, M. Michalski, J. Wojciechowski, J. Pastuszak, W. Pichowicz
Moderator: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (UCMW UJ-UR)

Uroczysta Kolacja z Aukcją Charytatywną

1.06.2021  Wtorek

22.06.2022 Środa
Sesja IV
 
Afrykański pomór świń – dziki, możliwości eradykacji
Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski (UMK Toruń)

9.00 – 9.25

Paweł Niemczuk (GIW) – Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Europie
Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski

9.25 – 9.50

9.50 – 10.15

10.15 – 10.30

10.30 – 10.45

10.45 – 11.30

Krzysztof Jażdżewski (GIW) – Wyzwania i doświadczenia związane ze zwalczaniem ASF w populacji dzików

Grzegorz Woźniakowski (UMK Toruń) – Aktualne poglądy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na temat możliwości eradykacji ASF

Jean-Charles Baglione (Francja) - Dezynfekcja - ważne narzędzie
w zwalczaniu ASF; nowe możliwości

Dyskusja

Przerwa

Sesja V
 
Racjonalne stosowanie antybiotyków w zwalczaniu chorób układu oddechowego u świń
Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól (UP Poznań)

11.30 – 12.00

Grażyna Kusior (Lublin) – Żywienie na mokro – sposób na ograniczenie kosztów produkcji i zużycia antybiotyków

12.00 – 12.30

12.30 – 13.45

13.45 – 14.00

Paulina Abramowicz-Pindor (Warszawa) – Zrównoważona produkcja trzody
chlewnej

Panel dyskusyjny: Jak zwalczać choroby układu oddechowego w cyklu
zamkniętym i otwartym?

Eksperci: P. Kwieciński, K. Pająk, M. Porowski, T. Trela, K. Wierzchosławski
Moderator: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Podsumowanie konferencji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Aukcja Charytatywna


W trakcie Konferencji przeprowadzona zostanie Aukcja na cele charytatywne. Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Poniżej znajdą Państwo informacje o wystawianych przedmiotach. Lista będzie na bieżąco aktualizowana o nowe zgłoszenia.

obraz bozenki.jpg

Drzewo Motyli, 2022
Bożena Pejsak

3_edytowane.jpg

Zestaw suplementów diety z Laboratorium Zielarza
o wartości ok. 500,00 zł
oraz  Voucher na produkty AdiFeed o wartości 2000,00 zł

AdiFeed

 

Sponsor Platynowy

BioDose.png

Sponsorzy

AniCon_Labor_OFFICE_RGB_144dpi_trans (2).png
logo-hipra_rgb_main-version.jpg
Elanco_Logo_Blue_CMYK_300dpi.jpg
HUVEPHARMA_Logo.png
logo_AdiFeed(1).png
LNB-Cargill_edited.png
Ceva do stopki.png
BI_Logo.png
ECO Logo PAN355.png
20200128-Hypor_logo_blue.jpg
zoetis-logo_wieksze.png
LOGO JHJ - sukces.png
logo VET AGRO.png
pellon.png
ChrHansen_POS_CMYK-01.png
msd_ah_rgb_pos.png
Silveco logotyp.png

Organizatorzy

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej


Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Sekcja fizjologii i patologii świń PTNW


Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu

Organizator techniczny

logo rexan_szare.png

Partner Strategiczny

logo-convention.png

Patronat medialny

lecznica_logo tymczasowe.jpg

Miejsce Konferencji

 

Hotel Metropolo by Golden Tulip

(ul. Orzechowa 11, Kraków)

Noclegi
W związku z dużym zainteresowaniem Konferencją, polecamy Państwu pobliskie hotele, które przygotowały specjalną ofertę cenową dla Gości wydarzenia.
Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedstawioną ofertę ani za jakość wykonanych przez Hotele usług.

 
Ruczaj.jpg

Ruczaj 44, 30-409 Kraków

tel. 12 269 10 00
ruczaj@ruczajhotel.pl

Rezerwacja na hasło: Konferencja Weterynaryjna

pokój jednoosobowy ze śniadaniem - 170 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój dwuosobowy ze śniadaniem - 250 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

Dodatkowo w cenie:
       parking
       bezprzewodowy dostęp

       do internetu

Garden Square.jpg

Sucha 1D, 30-601 Kraków

tel. 533 398 847
12 397 77 31

hotel@gshotel.pl

Rezerwacja na hasło: Konferencja Specjaliści Specjalistom

pokój 1-osobowy ze śniadaniem - 279 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój 2-osobowy Standard z 1 łóżkiem podwójnym ze śniadaniem – 299 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój 2-osobowy Deluxe (1 łóżko podwójne lub 2 pojedyncze) ze śniadaniem – 349 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

Sympozjum.jpg

Kobierzyńska 47,
30-363 Kraków


tel. 12 261 86 00
recepcja@sympozjum.com.pl

Rezerwacja na hasło: Specjaliści Specjalistom

pokój jednoosobowy ze śniadaniem - 170 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój jednoosobowy ze śniadaniem - 170 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

Lenart.jpg

Gabriela Narutowicza 1,
32-020 Wieliczka


tel. 12 32 83 100
info@hotellenart.pl

pokój dwuosobowy ze śniadaniem - 270 zł netto/doba

apartament - 459 zł brutto (cena zawiera podatek VAT)

Dodatkowo w cenie:
       bezpłatny parking
       łatwy dojazd do Krakowa

      (samochodem/pociągiem)

      pomoc w zakupie i

      zorganizowaniu wycieczki

      do Kopalni Soli w Wieliczce

      w wolnym czasie dla

      uczestników

 
krakow atrakcje2-01.jpg
krakow atrakcje-01.jpg

O Krakowie

 

Kraków – dawna stolica Polski, historyczna siedziba królów, a współcześnie dynamicznie rozwijająca się metropolia,
miasto kultury i sztuki. Burzliwa historia regionu oraz przenikanie się mieszkających tu przez wieki różnych narodowości
zaowocowały niezwykłym dziedzictwem kulturowym.
Historia miasta, muzea i zabytki, gościnność mieszkańców, a także atrakcyjna oferta turystyczna i nowoczesna infrastruktura noclegowa i kongresowa zachęcają do przyjazdu do Krakowa. W 2019 roku Europejska Akademia Gastronomiczna przyznała naszemu miastu zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej roku 2019.

 

Powered by REXAN